TAOBAO ส.ค.60

5512996823 /Aunya Muiime

 เกล  3337461152445

Oamer Maple 1901891228683

Oamer Maple 400091696769

Oamer Maple 710409397732  ซ้ำแท๊ก

Oamer Maple 710412835356wwwwww

Oamer Maple 710409396838

  เกล 3337482779806

 เกล  3840390234182

2017-08-30

  เกล 780076124853

2017-08-30

Smith Wichiankuea  bho 451766627581

2017-08-30

+++++++เก็บภาพบางส่วน ยังไม่จ่ายทำออเดอร์ใหม่ Rainy Phuttharaksa ลูกค้ายกเลิกไป 

2017-08-30

+++++++เก็บภาพบางส่วนRainy Phuttharaksa 3934138181427

+++++++เก็บภาพบางส่วนRainy Phuttharaksa 451692260556

+++++++เก็บภาพบางส่วนRainy Phuttharaksa 451694918473

2017-08-30

          Sutinee Jaiwong     888747478398

Sutinee Jaiwong 451631776891

Sutinee Jaiwong 70185410667652

Sutinee Jaiwong 1184654446032

2017-08-30

    koii     974954779718

 

Sutatta Tuntearapong 3337243174095

  punitar 1000894446252

 

2017/08/29

sirima     886185760416377496

sirima 71193535121899

sirima  451505982687

  sirima 451493400033  0.3*70=21

  sirima 886186235724791615  0.2*70=14

2017/08/29

Oamer Maple 880325792372  1.5*380=570

2017/08/28

  golf 886197163305165302

2017/08/27

 

Janchay 667861140091

Janchay 71160549353287

Janchay 3338102230815

Janchay 3337164759217

2017/08/27

Oamer Maple 280645561487  0.8*380=304

Oamer Maple  400097182797

Oamer Maple 780076993171  1.2*380=456

Oamer Maple 1901891178905

2017-08-27

  astro 9559901566002

2017-08-26

 punitar 3337050957455  0.019*13000=247

 punitar 600396784115  0.3*70=21

 punitar 3977551045197

 punitar 70411301160381

 punitar 3959650139867

 punitar 1000894446385

2017-08-26

Tui Narumo 71193525909762  รา้นแจ้งแท๊กกิ้งซ้ำ 2 รา้น  2.5*70=175

ยังไม่ได้จ่ายลูกค้ายกเลิกTui Narumo

  ยังไม่ได้จ่ายลูกค้ายกเลิกTui Narumo

Tui Narumo 71193525909762

Tui Narumo  3828166738912 

2017-08-26

  ไออุ้น 550614899976

2017-08-25

newtida 780074156152   6.1*70=427

newtida 451373198117

newtida 451061484615  9.4*70=658

 newtida 780074156168  10.8*70=756

2017-08-25

  ไออุ่น 71130048189296  ok

 เกล 780070022707

2017-08-25

  numfin  451031019648

2017-08-24

  ไออุ่น 3919870466173

 

 ป๋ารึก  62 3336827505762  ok

2017-08-24

 poundbus 402713358135  1.3*380=456

ไออุ่น 450926629784

  ไออุ่น 536534823089  ok

 

Aunya Dechara 3925682781182

Aunya Dechara  รา้นคืนเงิน 104.70  รแจ้งลูกค้า 

2017-08-24

16-7-60 punitr888779903214  0.9*70=63

punitar 451103451796

punitar 3977551031681

punitar 450889389256

punitar 886140878892023274

punitar 450866667551  1.2*70=84

punitar 450906057256

punitar 3336840335390

punitar 70593807323115  0.8*70=56

5512996823/Aunya Muiime

2017-08-23

Oamer Maple 3941170570671   1*380=380

220017892713/พี่เล็ก

 punitar 1000894446176

 

 sirima 886136297457566054

 

2017-08-23

            astro           3336744570736  2.8*70=196

2017-08-23

astro 9600015059647   1.4*70=98

Oamer Maple 710408907448  1.3*380=494

Oamer Maple 400095112269

                      numfin    3852980023257  0.0189*13000=245.7

2017-08-23

Watcharapong WP 3910631465090   0.6*70=42

2017-08-23

  ไออุ่น 3830982833781

2017-08-23

Champ To 1000885677898   1.3*380=494

Champ To  รา้นไม่ส่งคืนเงิน ¥208.00

Champ To 280635188531  1.6*380=608

Champ To 280637046661   0.3*70=21

2017-08-21

ไออุ่น 50588142900562  ok

2017-08-21

 

Oamer Maple  รา้นคืนเงิน 390.00 คืนแล้ว

Oamer Maple 768519414720 1*380=380

Oamer Maple 550612933404  1.1*380=418

2017-08-21

Watcharapong WP  รา้นคืนเงิน 46.80 แจ้ง 6-9-60

Watcharapong WP 518427829320 ok  0.5*70=35

Watcharapong WP 3908675686515  0.0047*13000=61.1

Watcharapong WP  รา้นคืนเงิน 79.00แจ้ง 6-9-60

Watcharapong WP 550612761111  0.0066*13000=85.8

Watcharapong WP 450550512916  0.032*13000=416

2017-08-21

Oamer Maple 518254102395  1*380=380

Oamer Maple 710408914757  0.8*380=304

Oamer Maple 1901890670816 1*380=380

2017-08-20

  ไออุ่น  รา้นคืนเงิน 25.90

ไออุ่น 3831021079153  ok

2017-08-19

 rainy  450417349912  0.0235*13000=305.5

 rainy 719873166872  4*70=280

2017-08-19

prompong 886089462135024552  5.4*70=378

  prompong 1000887611535  22.7*70=1589

  numfin 450167084438   0.7*70=49

2017-08-19

  punitar  รา้นไม่ส่งสั่งน้อย 1.39

  punitar 450132063951   0.5*70=35

punitar 71193522373922  0.2*70ช14

punitar 3800206628217   0.7*70=49

punitar

punitar 3924984500237  0.003*13000=39

punitar 3908102352916  0.0086*13000=111.8

2017-08-18

Oamer Maple 3336462393774 0.6*70=42

Oamer Maple 886222821460335576 

Oamer Maple 780076701567  0.0159*13000=206.7

2017-08-18

 ยกเลิกยังไม่ได้จ่าย

   สายไหม 886073398105884089   0.5*70=35

 

tatum 1202652652092  2.3*70=161

 

  tatum 886082764025600386   4.2*70=294

 

 ยกเลิกยังไม่จ่าน tatum

 

220017892713/พี่เล็ก

sutinee  รา้นคืนเงิน 57.76  แจ้งบิลขนสาง 6-9-60

 

 sutinee 3336336772903 ***   0.2*70=14

  prompong  51034125601125  5*70=350

 

 poundbus 402684662618  1.5*380=570

2017-08-17

Oamer Maple 710377215529  0.009*13000=117

Oamer Maple 710394548417 0.9*380=342

Oamer Maple  คินแล้วแจ้งแล้ว

Oamer Maple 3941170533854  0.8*380ช304

Oamer Maple 518389808109   1.4*380=532

Oamer Maple 280644507394  1.2*380=456

2017-08-16

   ต้น 9891064309048  ok

     กาญจนา            70132142430069   0.4*70=28

  กาญจนา  449861353931   0.5*70ช35

      กาญจนา           886055291334986655  1.3*70ช91

       กาญจนา         3336292580372   0.6*70ช42

 

2017-08-16

  sirima 449870592271   0.2*70=14

 

 sirima 667826358851   1*70=70

 

 โชกุน พิสิษฐ์  9796522934432  0..2*70=14

 

 โชกุน พิสิษฐ์ 3975680187249  0.9*70=63

โชกุน พิสิษฐ์   886054784375741124   0.3*70=21

 

  +++++++ เก็บภาพบางส่วน เปิ้ล  รุจิรา 449915684516  0.5*70=35

เปิ้ล  รุจิรา 719867223251  0.0244*13000=317.2

2017-08-16

   tatum 1000882432126  2.6*70=182

2017-08-15

 supat 614200923574  0.0146*13000=189.8

2017-08-15

Oamer Maple 710397027084  0.9*380=342

 

Oamer Maple 1901889798680  1*380=380

Oamer Maple  รา้นคืนเงิน 656.00  

Oamer Maple 710403236472  1.3*380= 494

2017-08-15

 wanina 886042302067731004  0.2*70=14

2017-08-15

  เปิ้ล รุจิรา  รา้นคืนเงิน 30.00 แจ้งคินแล้ว 

+++++++เก็บภาพบางส่วน  เปิ้ล รุจิรา  449660132959  1.7*70=119

+++++++เก็บภาพบางส่วน  เปิ้ล รุจิรา  เปิ้ล รุจิรา 719876125674   0.2*70=14

เปิ้ล รุจิรา 449623298600  0.2*70=14

+++++++เก็บภาพบางส่วน  เปิ้ล รุจิรา 3911240454473  0.0035*13000ช45.5

  เปิ้ล รุจิรา 667821233480  0.2*70ช14

+++++++เก็บภาพบางส่วน  เปิ้ล รุจิรา 886035618834605691  0.6*70=42

+++++++เก็บภาพบางส่วน  เปิ้ล รุจิรา 71116323622932  0.3*70=21

2017-08-14

  prompong 888783964026  6.3*70=441

2017-08-14

  panarat 786736436846  0.0099*13000ช128.7

  panarat  535379161928  0.6*70=42

2017-08-14

=  punitar 70437243010182  0.4*70=28

punitar 886030593474377227   0.3*70=21

punitar 449553120523  0.4*70=28

punitar3336077640973  0.2*70=14

punitar 3336078768735  0.4*70=28

punitar 3977550994777  1.2*70=84

punitar 71134566022982  0.3*70=21

punitar 450864179988   0.9*70=63

punitar  8860300449101747890.007 *13000= 91

 ร้านไม่ขาย

 ไออุ่น  886030530976046737  ok

2017-08-14

Oamer Maple 768519414973  1.7*380=646

Oamer Maple 3923910087090  0.0066*13000=85.5

Oamer Maple คืนเงินแล้วแจ้งแล้ว

2017-08-13

  tatum 1000882432134  3*70=210

 ปิดการขายรอสั่งใหม่

2017-08-11

Princess armmie  449284607356  0.7*70=49

Princess armmie  3979460699578  0.0097*13000=126

Princess armmie 3924323309160  0.4*70=28

Princess armmie 449544611734  0..6*70=42

Princess armmie

2017-08-11

          3924323305275   0.8*70=56

 

2017-08-11

  เปิ้ล รุจิรา  71148934966441  0.0122*13000=158.6

เปิ้ล รุจิรา  3335940460150  0.2*70=14

+++++++เก็บภาพบางส่วน  เปิ้ล รุจิรา 3335933601263  0.0621*13000=807.3

 

 เปิ้ล รุจิรา 71157095627538  0.0345*13000=448.5

+++++++เก็บภาพบางส่วน  เปิ้ล รุจิรา 886009893179334055

+++++++เก็บภาพบางส่วน  เปิ้ล รุจิรา คืนเงิน 151.36

2017-08-10

 ai 3924984500491  0.0108*13000=140.4

2017-08-10

Oamer Maple 710397046055  1.1*380=418

2017-08-10

 เกล 70482111099997  ok

2017-08-10

Kanyaporn Longprasert  3839919690088  0.4*70=28

Kanyaporn Longprasert  3920274998703  0.5*70=35

Kanyaporn Longprasert 449129977686  0.3*70=21

Kanyaporn Longprasert 667810795986  0.4*70=28

Kanyaporn Longprasert  71193518645902

Kanyaporn Longprasert 667810809668  0.3*70=21

Kanyaporn Longprasert 885999776552305700  0.2*70=14

Kanyaporn Longprasert 3830994517064  0.3*70=21

Kanyaporn Longprasert 71193512585835  0.8*70=56

 

Kanyaporn Longprasert 667812941768  0.3*70=21

Kanyaporn Longprasert  3988960713437  0.0066*13000=85.8

Kanyaporn Longprasert 811010520396  0.4*70=28

Kanyaporn Longprasert 886007345065074486  0.2*70=14

 

 Pana Sun 449134918008  0.1156*13000=1502.8

 

1043735796725/panarat  0.5*70=35

++++++++ เก็บภาพบางส่วน   newtida 3831070104215  2.6*70=182

                         newtida 449010882459  0.7*70=49

newtida 3929750826398  0.2*70=14  535950061726   0.2*70=14

 +++++++ เก็บภาพบางส่วน newtida 70527514454598  1.1*70=77

 

yoohoori@gmail.com 449004918265  0.2*70=14

 

 ไออุ่น 550608531355  ok

 

 dr poy 3910750425395  0.8*70=56

2017-08-09

=TaTum Kamtep 885996002355346816   4*70=280

2017-08-09

numfin 449042134861

 numfin 449042134861 0.0058*13000=75.4

2017-08-08

 ไออุ่น  3937680618169

2017-08-08

  nan  toy 600417794283   50บาท

2017-08-07

Narisara Prachya 71193516332558  2*70=140

Narisara Prachya 3839905423745  4*70=280

2017-08-07

 supat 614200923713  0.0171*13000=222.3

2017-08-07

Oamer Maple 710397042150  1.3*380=494

Oamer Maple 1901872193093  1.1*380=418

Oamer Maple 400088599327  0.6*380=228

2017-08-07

Oamer Maple 448757696416  0.4*70=28

Oamer Maple คืนแล้วแจ้งแล้ว

2017-08-06

 เกล 3830993914942  ok

2017-08-05

  sirima  211431447538  0.2*70=14

 

 sirima 448563043439  0.2*70=14

sirima 885952860209195655  0.*70=14

 punitar 885956397397283086 1*70=70

 punitar   3907420889102  0.3*0=21

  punitar 3924984438219  0.3*70=21

 punitar  70997262520692  0.2*70=14

  punitar 3335521943587  0.3*70=21

    punitar 448533189887  0.5*70=35

 

 punitar 402670815161  0.8*70ช42

  punitar 403344252730 0.5*70=35

  punitar 71148934657042 0.5*70=35

 punitar 885963291283448530  0.3*70=21

ปิดการขายยังไม่จ่ายเงิน

 prompong 1000887611535 

2017-08-05

Jip Momzilla  3918410933485   5.2*70=364

Jip Momzilla 70007631991278 2.3*70=161

2017-08-04

Jjao Lee 448475170088  0.5*70=35

++++Jjao Lee 448490545275  0.005*13000=65

Jjao Lee 885945738757981550  0.2*70=14

Jjao Lee 3335454897755  0.2*70=14

Jjao Lee 448513904074  0.2*70=14

Jjao Lee 448429430564  0.2*70=14

Jjao Lee 448471988574  0.2*70=14

Jjao Lee 448527942515  0.2*70=14

Jjao Lee 448429621458   0.6*70=42

Jjao Lee 448460884479  0.2*70=14

Jjao Lee 448470943003  0.2*70=14

2017-08-04

 กาญจนา 3335461072096  0.5*380=190

2017-08-04

Oamer Maple 768519687793  0.9*380=342

2017-08-04

  ton 1202631844132  ok

 

ton 3335447655755 ok

2017-08-03

Oamer Maple 780075311087  1*380=380

Oamer Maple 762998497095  0.0091*40000=364

 

Oamer Maple 710397564776  1*380=380

017-08-03

TaTum Kamtep 700335709820  1*70=70  017-08-03886124996233902472 2.2*70=154

2017-08-03

เก็บบาส่วน newtida 3830889576932  1.6*70=112

เก็บบาส่วน newtida 448431947861  0.014*13000=182

  เก็บบาส่วน newtida 70527518414176  2*70=140

2017-08-03

Hwan Nan 3335538060917  0.4*70=28

 

Hwan Nan 885934273349880106  0.4*70=28

Hwan Nan 448380865258  0.4*70=28

Hwan Nan 100751531222  0.4*70=28

Hwan Nan 448355943287  0.4*70=28

2017-08-03

 ไออุ่น 3335378077718  ok

2017-08-02

Jj Platong 3335320776673  1.1*70=77

Jj Platong  คืนเงิน  39.90  รอแจ้งลูกค้า  แจ้งบิล25-8-60

Jj Platong 885933950394158033  0.8*70ช56

 

  62หยวน dr poy 3335312897400 ok

 ไออุ่น 3942513801217

  219หยวน dr poy  448172443466  ok

 dr poy 48หยวน 885928183275930146  ok

2017-08-02

 sirima 885925449686731019  0.3*70=21

 sirima 3902416474554  0.2*70=14

2017-08-02

กาญจนา 448172104124  1.3*70ช91

กาญจนา 3335312863128  0.2*70=14

กาญจนา 3335311061369   0.2*70ช14

กาญจนา 71158970352420  0.3*70=21

กาญจนา 70518362107420 0.3*70=21

2017-08-02

Rainy Phuttharaksa 3335313138637  0.2*70=14

Rainy Phuttharaksa 448168781674  0.5*70=35

Rainy Phuttharaksa 885924744055447015  0.3*70=21

Rainy Phuttharaksa 71197819032208  0.6*70=42

Rainy Phuttharaksa 3831040088666  0.5*70=35

2017-08-02

 punitar 885924150319134385  0.0264*13000=343.2

punitar 3977550943550  0.0146*13000=189.3

punitar 3908102258676  0.2*70=14

punitar 719854466009  0.7*70=49

punitar 719861171790  1.1*70=77

punitar 885924246490470641  0.2*70=14

punitar 3101366580853  0.4*70=28

punitar 448176134386  0.5*70=35

punitar 70351703258939  0.7*70=49

punitar 448189982496   0.3*70=21

7-08-02

Oamer Maple 710390839679  1.2*380=456

Oamer Maple 3335312137106 0.0357*13000=464.1

      เกล  3335315313632  ok

2017-08-01

Narisara 667790302084  2*70=140

Narisara 667790289106  3.7*70=259

Narisara 3830993361988  6.870=476

                   Narisara   71193503970173  15*70=1050

Narisara 448230631372  4*70=280

Narisara 3839905140366 2*70=140

2017-08-01

Taradon Teerajindasaku 1901872964445  0.0209*13000=271.7

 

Taradon Teerajindasaku 1901872463257 0.6*380=228

            Taradon        3979460672925   0.4*70=28

Taradon Teerajindasaku 448154634372  0.5*70=35

Taradon Teerajindasaku  รา้นปิดการขาย 60.00 

 

518418020467/Sirirat Intawong  0.2*70=14

885809925629639335/Sirirat Intawong  0.2*70=14