TAOBAO กย 59

 

gealton4 numfin    413456054267

gealton4 numfin        413456054267     1.9×70 =  133  15/10/59

       gealton4 numfin                           3314717710148  0.3 x70 = 21   15/10/59

              gealton4 numfin                              710292023019  0.2 x70 = 14   15/10/59

gealton4 numfin 1901630301551  0.3 x70 = 21   15/10/59

   numfin  3941621063694   0.7 x70 = 49    15/10/59

2016-09-30

  Aum  รา้นไม่จัดส่ง ทำเรื่องขอคืนเงินเมื่อวันที่ 14 ตค 59 ¥145.50

 

  Pound  413205680285  0.0094  13x33x22x 25000 =  235   15/10/59

  Pound  V00169425164   0.0099  13x33x23 x25000 =  225  15/10/59

  Pound  1606851677   0.5 x70 =  35   22/10/59

 Montawan  3314890432760  0.2 x70 = 14   15/10/59

 Montawan  229995764980  0.5 x70 = 35   156/10/59

 Montawan  413264883105 0.5 x70 = 35   156/10/59

 Montawan  70077110925077  0.002  10x12x17 x13000 = 26  15/10/59

 Montawan  700256112396  0.5 x70 = 35   15/10/59

 

 Montawan 70368940164996  1.3 x70 =  91   15/10/59

                                  Montawan       882915311032176309  2.1 x70 = 147  15/10/59

 Montawan  229995429434  0.1 x70 = 7  15/10/59

 Montawan  882913370506529938  0.0017  11x 17 x9  x13000 =  22.1  15/10/59

 Montawan 518157442486   0.3 x70 =   21   30/10/59 

350608022919  /  Jan  0.0355  26x44x31  x13000 = 461.5  15/10/59

2016-09-29

Mardz Mar Wongerkngam   600231973049  0.7 x70 = 49   15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam  3940120080001  0.0355  26x44x31 x13000 =  0.2  x70 = 14  15/10/59

 

Mardz Mar Wongerkngam  600230016232  0.0026  10x20x13  x13000 = 33.8  15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam  รา้นไม่ส่งทำเรื่องคืนเงิน 15/10/59 รอรา้นแจ้งคิน  ร้านคืนอ้ลว  58หยวน  แจ้ง 25-10-59

Mardz Mar Wongerkngam   719491612926  0.0043  10x25x17  x13000 = 55.9   15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam  413152492860  0.2  x70 = 14  15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam  560353615289  0.5 x70 = 35  15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam   รา้นคินเงินแล้ว 9.90 เมื่อวันที่ 15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam  1202303093613   0.0036   12x25x12  x13000 = 46.8   15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam  610245797978   0.2 x70 = 14  15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam   882916270398882540   0.0039  10x30x13 x13000 = 50.7   15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam   70094205474669 0.6 x70 = 42 15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam  70080709838575  1.1 x70 = 77  15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam  400000903438  0.0064   17x22x17  x13000 = 83.2   15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam  รา้นคืนเงิน 31.00  เมื่อวันที่ 15/140/59 

Mardz Mar Wongerkngam 413153158665  0.1 x70 = 7  15/10/59

Mardz Mar Wongerkngam  3314862975926  0.2 x70 = 14  15/10/59

 Monster  560425574400   0.2 x 70 = 14   22/10/59

Monster  1901618566238   0.0022  10x18x12x13000 =  28.6   15/10/59

400568431524 /Mum Tanawat Limungkura

220004845475/คุณเล็ก

 pound bus  v00174140508  0.0121  14x32x27  x25000 = 302.5     15/10/59

  คุณกอย  9541544841400   2.7  x70 =  189   15/10/59

2016-09-28

Napaporn  350607362791  0.3 x70 = 21  15/10/59

Napaporn  413069962953  0.0031   11x21x14  x13000= 40.3   15/10/59

Napaporn 882902596673814619  0.4 x70 = 28   15/10/59

Napaporn  3314842191255  0.6 x70 =  42   15/10/59

Napaporn  882901396142886722  0.7 x70 = 49  15/10/59

  Napaporn  3933183245300  0.3 x70 = 21   15/10/59

Coat Thaneth  bho  761896762501  0.4 x70 = 28  15/10/59

 

+++++++ เก้บภาพบางส่วน Chirayu 719458509276  0.0166  24x33x21x  13000 = 215.8   15/10/59

Pound  402021491665  0.0109  14x34x23x 25000 =  272.5   15/10/59

พี่เขต 72*5.4=388.8 9600018044054  0.0495  33x50x30 x13000=   643.5  15/10/59

พี่เขต 311.08=1679.8 765139323884  0.1952  40x61x80  x13000=  2537.6   15/10/59

1202278435035  แววประกาย  แท๊กเพิ่ม  0.4 x70 =  28  29/9/59

719424463778  แววประกาย  แท๊กเพิ่ม   1.9*70=133  30/9/59

  Jhoom  550487861070    0.002  10x12x17  x13000 =  26   15/10/59

  Jhoom  666869847026  0.4 x70 = 28 15/10/59

 Coat Thaneth  bho 3314813540192  0.5 x70 = 35   15/10/59

2016-09-27

 Pound  1000759102809  0.0106  14x33x23  x25000 =  265   15/10/59

Kai Kaizer  bho  882897561769155832  0.7 x70 = 49  15/10/59

  เกล  70550724046496  0.5 x70 = 35   15/10/59

Aum  3314795635739   0.0546    28x39x50x13000 = 709.8    15/10/56

 

  Manatthanan  412921708983  0.3  x70 = 21   15/10/59

  Manatthanan  70356911749743   0.2 x70 =  14   15/10/59

  Manatthanan  350579362978  0.4 x70 = 28  15/10/59

  Manatthanan  3908850994550  0.3 x70 = 21    15/10/59

  Manatthanan  882890065502478833  0.2 x70 = 14   15/10/59

  Manatthanan  778877951737   0.3 x70 =  21   15/10/59

 Manatthanan  532421251489

 Manatthanan  412948008706  1.2 x70 =  84  15/10/59

 Manatthanan  402072584460  0.2 x70 =  14  15/10/59

 Manatthanan  9890184073524   2×70 = 140   15/10/59

 Manatthanan  70523902817947   1 x70 =  70   15/10/59

 

Manatthanan  3314743269214  0.9 x70 = 63 15/10/59

  ตัวกิน   560430983775   4.4  x70 =  308  15/10/59

 Prompong  719474733748  0.0172   22x27x29  x13000 = 223.6   15/10/59

2016-09-26

  De  3314703581389   9 x70 =  630   15/10/59

  De  413039515404  2.1  x70 =  147   15/10/59

  De  3984698876473  0.095   32x45x66   x 13000 = 1235   15/10/59

 

 Pat’tz Byp  412866555246    0.0034   12x22x13  x13000 = 44.2    15/1//89

 Ohm Panai bho  761896762502  0.4 x 70 =28  15/10/89

  tee bho  882878453529428569  0.7  x70 =  49   15/10/59

 pound bus  402021595105  0.0103   13x33x24  x25000 = 257.5    15/10/59

2016-09-25

 sirima  412788439030  0.2 x70 = 14   15/10/59

2016-09-24

  Sirima 700248858469   0.2*70=14

++++++ เก้บภาพบางสว่น  Sirima  882862250579872449  0.0058*13000=75.4

++++++ เก้บภาพบางสว่น  Sirima  882859925249812812   0.2*70=14

++++++ เก้บภาพบางสว่น  Sirima   412657539065  0.0042*13000=54.3

  ตัวกิน โค้ก 560589384615  1.1*70=77   7/10/59

  ตัวกิน โค้ก  518154448449   1.3*70=91  7/10/59

2016-09-23

   Chadlada  765147391560   0.1*70=7  7/10/59

  Jhoom  3314532310821   0.2*70=14

  Jhoom  3911530156849   0.3*70=21

  Jhoom  3901530777533  ok

 

  Aum WP   66หยวน คืนแล้วแจ้งลุกค้าในบิล 7/10/59

 Aum WP 1202109550197  1202109550197  0.7*70=49

 Aum WP 700249754744   0.5*70=35

   Monchai Saytasn  bho  560406274364   0.9*70=63

++++++ เก็บภาพบางส่วน  Supat aom  719475685852  0.0069*13000=89.7

 com  รา้นคืนเงิน 385.00 หยวน   แจ้งในบิล  7-10-59

2016-09-22

 ++++++ เก็บภาพบางส่วน  com  200383015929   191.3*70=91

  com   ปิดการขาย  285.00  หยวน  แจ้งในบิล  7-10-59

  com  700245862838  4.3*70=401

 com  401013206510   0.3*70=21

 com  ปิดการขาย  625.00  หยวน ไม่ได้จ่ายลงระบบใหม่

  Pound  402022260627  0.0099*25000=247.5

 com  412568271684   1.8  x70 =   126   15/10/59

317031161443                 Nattakan   0.4  x70 =  28   24/9/59

3959060100943           Nattakan  0.0093*13000=120.9  30/9/59

666801289639           Nattakan  1.7 x70 =  119  29/9/59

882680748662510354   Nattakan  0.0114  16 x30x20  x13000 =  148.2   29/9/59

2016-09-21

719460523624/jan   1.1*70=77

888687655340/หมวย  เก็บตกขนตาที่ขาด  0.0108   30x20x18  x 13000 = 140.4   29/9/59

  Aum  412342298659  0.142*13000ช1846  7/10/59

  Narisara  3314418068190  1.3*70=91   7/10/59

  Narisara  882826444201054691   1.1*70=77

  Narisara  3939200173330   0.3*70=21

  ++++++ เก็บภาพบ้างส่วน Ploypun  882828593262777843  3.1*70=217

 Ploypun  580309577821   0.6*70=42

 Ploypun 70842560626753  0.6*70=42

2016-09-20

Win Za Hongthong  100639150587  6.7*70=469

412179686878 /muu muu  0.0068*13000=88.4

may  412315268551   0.1*70=7

 may  882830433713655990   1.3*70=91

  มีนา  882822009339578325                 0.3*70=21

2016-09-19

  Yupakarn gealmall  412231287806   0.5*70=35

 ton  3314308156500   .1*70=7  ok

chonlada.thai@gmail.com  882812940947198778  0.0857*13000=1141.1

รุจิรา  412212962166  0.0027*13000=35.1

  รุจิรา  3904581889843  0.0031*13000=40.3

รุจิรา  3101115597348  0.0025*13000=32.5

 May  666846704357   2*70=140

May  3969810158905  1.1*70=77

May  666846554926  1*70=70

  Watashiwa  412245640949  0.6*70=42

Watashiwa  1901624603038  1.3*70=91

 +++++++ เก็บภาพบางส่วน  คุณเอ  666839691781   1.1*70=77

คุณเอ  3993560082737   0.3*70=21

+++++++ เก็บภาพบางส่วน คุณเอ  666842775663  1*70=70  7/10/59

 

2016-09-18

  อรรถกานต์ 3942800010882   0.0247*13000=321.1

 

แววประกาย  6101609297915

2016-09-17

    ++++ เก้บภาพบางส่วน Mink  3926777450051  0.0106*13000=137.8

  ++++ เก้บภาพบางส่วน  Mink  411980392716  0.0343*13000 =445.9   30/9/59

Mink  882792362119724602   1.2*70=84   30/9/59

Mink  3952251630098   0.0123*13000=159.9  7/10 /59

  ++++ เก้บภาพบางส่วนMink 882792003652704400   1.8*70=126  7/10/59

Mink  412016711897   1.4*70 =98    30/9/59

Mink  412022699285   0.9*70=63  30/9/59

 

++++ เก้บภาพบางส่วน  Aummy  3984697780732  1.4*70=98  30/9/59

++++ เก้บภาพบางส่วน  Aummy  666835527075   1.1*70=77  10/9/59

  ++++ เก้บภาพบางส่วน  Aummy  3314152646449  0.6*70=42  30/9/59

  Aummy  882802431383337650   0.6*70=42   7/10/59

2016-09-16

Sirima Sirimahaphruek  3314141809634  0.2 x70 =  14   29/9/59

++++ pound bus  411873352420    1*70=70  10/9/59

  pound bus  411932670404  0.0042*13000=54.6  30/9/59

+++ Yuphawadee  70407001766762  3*70=210

++++ Yuphawadee  390134776871  7.2*70=504

Mum Tanawat Limungkura 3314172869326  0.0213*13000=276.9   30/9/59

Mum Tanawat Limungkura  3314142249395   0.8*70=56   30/9/59

 Yuphawadee  580310104583   0.3*70=21   30/9/59

+++ Yuphawadee  1901639276228  0.7 x70 =  49   29/9/59

++++ Yuphawadee  882782206609774107   1.3*70=91

  Sirirat  411899092138   0.3*70=21   30/9/59

  Sirirat  411911398548   0.0137*13000=178.1  10/9/59

sevennationarmy121@hotmail.com  762960646867  0.0089*13000=115.7   30/9/59

sevennationarmy121@hotmail.com 411907536226    0.0068*13000=88.4  30/9/59

  เกล 3902740144298   0.2*70ช14

Monchai Saytasn  bho  500371737322  0.9*70=63 30/3/59

คุณลักษณ์  882781012579438660  0.0129*13000=167.7

 Narisara Prachya  3314115619376   0.3*70=21

Katekan  882779257592951268   5.7*70=399

 

1901633989317/Jan Naiyana

137834380498/Jan Naiyana  1.4 x70 =   98   29/9/59

2016-09-15

Heath  762968856174   0.0029*13000=37.7

Monster  229988082413   0.0031*13000=40.3

  Mum Tanawat  411804240586   0.0073  13x20x28   x13000 = 94.9   29/9/59

   Mum Tanawat  1202262479521  0.0149  22x27x25  x13000=  193.7    15/10/59

 Monchai Saytasn  bho  รา้นไม่ส่งคืนเงินลูกค้าเรียบร้อย

  ตั้ม 136*5.4 ช734.4  882771584560959113   1.3*70=91

 ประยวน9.9*5.4=53.46  882780466518306608   0.5 x70 = 35    29/9/59

 ประยวน 49.9*5.4=269.46 70016408282443   0.4*70=28

  koy  50344696904033   3.3*70=231

 มีนา 9.9*5.4=53.46  882780466518306608

2016-09-13

  Aum  211252027676  0.0505  33x51x30  x13000 = 656.5    29/9/59

  Aum  888618181460  0.118*13000=1534 30/9/59

ton     1000752965589  0.0224   x1300 0 =  291.2   29/9/59

 pound bus  รา้นคืนเงิน 238.00 แจ้งลูกค้าแล้วและคืนเงินโดยการหักค่าสินค้า

 pound bus  รา้นคืนเงิน 238.00 แจ้งลูกค้าแล้วและคืนเงินโดยการหักค่าสินค้า

  ning จ้า  200355849174   0.2*70=14

2016-09-12

 tee bho  3313934821663   0.6*70=42

 

  Pornchita  666823453476  0.8*70=56

  Pornchita  882750054808761858   0.7x 70 =   49   22/10/59

  Pornchita 666823387963  0.5 x70 = 35   29/9/59

  Pornchita  666823675802  0.4 x70 =  28   29/9/59

  Pornchita 411558425128   0.2*70=14  30/9/59

  Pornchita 666823586790  0.3*70=21  30/9/59

  Pornchita  666823502814   0.3*70=21

  Pornchita  70759213634879  0.7 x70 = 49   29/9/59

  Pornchita  411609762787   0.3*70=21   30/9/59

  Pornchita  3984697223870  0.9*70=63  30/3/59

  Pornchita  3313937861611   0.5*70=35

  Pornchita  411634532714  1.1*70=77  30/9/59

 Pornchita  70084849706369  0.36 x70 = 42  29/9/59

  Pornchita  411643141578   0.5*70=35  30/9/59

  Pornchita  3935861441649   0.8*70=56

  Pornchita  882758724295478064  0.2*70=14   30/9/59

  Pornchita  666823424913   0.2 x70 = 14  29/9/59

 okmit  882751592614888956   0.3*70=21   7/10/59    882754149726603490   0.2  x70 = 14     15/10/59

  Narisara  666823330208   0.2 x70 = 14   29/9/59

2016-09-11

 

  astro  9610079929516  0.0249  9x28x99  x13000 =  323.7   29/9/59

 wanina  560415786641    0.3*70=21  7/10/59

wanina 70357444680566  0.0068  15x18x25  x13000 = 88.4   29/9/59

wanina  882745200160676835   0.002  10x18x11  x13000 =  26  29/9/59

 

wanina   882738919922463568  1.1 x70 = 77   29/9/59

 golf  700237422089  0.026*13000=338  30/9/59

 golf  882754218033630059  5.4  x70 = 378   29/9/59

 golf  882754056216592168  0.0043*13000=55.9

  Napaporn   รา้นไม่จัดส่งคืนเงนิ  9.30

 Napaporn  411466990557  0.0009  8x9x13   x13000 = 11.7   29/9/59

++++++เก็บภาพบางส่วน   Napaporn  70004614286000   0.2 x70 = 14   29/9/59

 

2016-09-10

dearss36@gmail.com  9890164882622  0.0032 *13000=41.6   30/9/59

dearss36@gmail.com   411484467696  0.2 x70 = 14   29/9/59

  numfin  882735119404788341  1 x70 = 70   24/9/59

 เกล  3313815364307  1.4 x70 = 98  29/9/59

779044439466/Jan Naiyanar  0.0144   26x23x24x13000 =  187.2    24/9/59

70357446624150/Jan Naiyanar   2.4  x70 =168   24/9/59

70444433065766/Jan Naiyanar  0.0324   26x29x43   x13000 =421.4    24/9/59

20000009607006 /Jan Naiyanar  0.034  40x37x28  x13000 =  442   29/9/59

1901633989317  /Jan Naiyanar   7.5   x70 =  525   29/9/59

137834380498 /Jan Naiyanar

 

พัศญาณ์มาศ  1901555634911  1.1  x70 = 77   29/9/59

2016-09-09

 

wanina  411287042178   1 x70   = 70   24/9/59

wanina  778877118975   0.8 x70 =   56  24/9/59

wanina  882720514310852801  0.5 x70 =  35  29/9/59

 wanina  882723894983449683  0.7 x70 =  49    24/9/59

  อ้วน ทิพรสbho  V00172395515  0.58 x70 = 56  29/9/59

  Prompong   1000748922685     2.3 x70 = 161   29/9/59

 Sirirat  882717013296729418  0.5 x70 = 35    29/9/59

2016-09-08

 Nidnoi   แววประกาย 719465278014  0.7 x70 =   49  24/9/59

++++++  เก็บภาพบางส่วน Sirima 411263064847  0.004  12x20x18   x13000 =  52   29/9/59

Sirima  9890161809889   0.2 x70=  14  24/9/59

Sirima  227575072454   0.3*70= 21   30/9/59

++++++  เก็บภาพบางส่วน Sirima 882710300143347165   0.6 x70 =   42   24/9/49

++++++  เก็บภาพบางส่วนSirirat  882714017569890125  0.6 x70 =  42    29/9/59

 pp99 882710650629835110  0.0055  10x29x19   x130000 = 71.5   29/9/59

pound pound 925143080513  273 หยวนคืนแล้ว แจ้งลุกค้า 18-10-59

2016-09-07

++++++  เก็บภาพบางส่วน  Nidnoi   แววประกาย 719424463816   1.2 x70 =  84    24/9/59

 

719488918802 /พี่เล็ก

Mardz Mar 666808889716  0.6 x70 =  42  24/9/59

Mardz Mar  411094277669  0.3 x70 =  21   24/9/59

Mardz Mar 719428640995  0.3 x70 = 21  24/9/59

Mardz Mar 70446704574267  0.0065  8x10x81  x13000 =  84.5   24/9/59

Mardz Mar  402055937166   0.0089  10x10x89  x13000 = 115.7  24/9/59

Atom 221057023142   0.9 x70 =  63   24/9/59

Atom  411093329432  0.7 x70 =   49  24/9/59

Atom  3101105831325   0.7 x70 = 49   24/9/59

Atom  1000749606312  0.4 x70 = 28   24/9/59

Atom  666809716083   1.5 x70 =  105   24/9/59

+++++ เก็บภาพบางส่วน Atom  518133729290  0.3 x70 = 21   24/9/59

Atom 518133729291  0.0199  13x34x45x13000 =  258.7  24/9/59

Atom  401021558494   0.1 x70 = 7   24/9/59

+++++ เก็บภาพบางส่วน Atom  411124024832   10.7   x70 =  749  24/9/59

Atom  882709707901470901   3.6  x70 =  252   24/9/59

2016-09-06

Aummy 3907971357220  0.6 x70 =  42   24/9/59

 

Aummy  580306142702  0.021   20x35x30   x13000=  273  24/9/59

Aummy 3313652936831   0.8 x70 =56   24/9/59

Aummy 3984696644903  0.4 x70 = 28  24/9/59

Aummy 973729978464  0.0221  17x21x62  x13000 =287.3  24/9/59

+++++ เก็บภาพบางส่วนAummy 888700562180  0.7 x70 =  49  24/9/59

мeeииииz 882693338683913373  0.3×70 = 21   24/9/59

  คุณ a  882728629378635415  0.8 x70 = 56  24/9/59

คุณ a  3907971355739  0.7×70 =    49   24/9/59

คุณ a 882686931668124681   0.6 x70 = 42   24/9/59

2016-09-05

  tee bho 411076823367   1.5 x70 = 105   24/9/59

 nantaporn 3906570185179  3.2  x70 = 224   24/9/59

nantaporn 3907613226699    0.3 x70 = 21   24/9/59

nantaporn  666804692436   0.2 x70 = 14  24/9/59

nantaporn  762968191705   0.0034*13000=44.2

++++++++ เก็บภาพบางส่วน  Jjao  410919936744   0.2×70 = 14   24/9/59

++++++++ เก็บภาพบางส่วน  Jjao 882684739994403496  0.0009   8x9x13 x13000 =  11.7   24/9/59

 Jjao 3313566028651  0.2 x70 = 14   24/9/59

 Jjao 410918086053  0.0022  10x18x12  x13000 =  28.6  24/9/59

 ++++++++ เก็บภาพบางส่วน  Jjao 9724378880712  0.003  10x15x20x13000 =  39   24/9/59

 Jjao 666802135561   0.6 x70 =  42   17/9/59

 Jjao 9890158318766   0.4 x70 = 28   24/9/59

   Jjao 882683464980226561  0.5 x70 = 35   24/9/59

  Chairush 550471756514   1.3 x70 =  91   17/9/59

  Chairush 410924595867   0.8 x70 =  56   24/9/59

 Napaporn 500351061514  0.4  x70 = 28   24/9/59

  Napaporn  882682752357616214   0.3 x70 = 21   24/9/59

 Napaporn 3955441714082   0.2 x70 = 14    24/9/59

 Napaporn 882682218258209541   0.8 x70 =56    17/9/59

Napaporn  3903742504143  1.1 x70 = 77  24/9/59

Napaporn  410932035590  0.2 x70 =  14   24/9/59

กัปตัน  410855693988  0.8 x70 =  56   17/9/59

ืnantaporn  403016174841   0.2 x70 = 14   17/9/59

nantaporn  3313522951500  0.0009 8x9x13  x13000 =11.7   17/9/59

nantaporn 410853599459  0.0135  20x25x27x  13000 = 175.5    17/9/59

nantaporn 1600983660038   0.0047   9x29x18  x13000 = 61.1   24/9/59

nantaporn  882678235838847077  0.2 x70 = 14   17/9/59

nantaporn 3949400062719  0.2 x70 = 14   24/9/59

nantaporn  70103001470334  0.3 x70 = 21   24/9/59

 atom  560401299333  0.8 x70 =  56  24/9/59

 

   kook  402022332784   0.0163   13x38x13  x25000 (ลิขสิทธิ์)  = 407.   24/9/59

 kook  807724262229   0.0144  12x40x30 x25000 (ลิขสิทธิ์)  = 360  24/9/59

2016-09-04

 atom  1901627602634   0.2 x70 =  14   24/9/59

 ++++++เก้บภาพบางส่วน atom  410884238412  0.3 x70 =  21  24/9/59

++++++เก้บภาพบางส่วน atom  778868490497  2.8×70=  196   24/9/59

atom  778868490502   0.1 x70 = 7   17/9/59

2016-09-03

nattakan.bo@gmail.com  560560688467  0.009   17x28x19  x13000 = 117   17/9/59

nattakan.bo@gmail.com  900157125851   0.2  x70  =  14   17/9/59

 

 Sherry 410738522951   0.0264   29x38xx24   x13000 = 343.2   17/9/596

  Witchuda  100653222525   0.3  x 70 =  21    17/9/59

 

 Witchuda  รา้นยังไม่จัดส่งทำเรื่องคืนเงินเมื่อวันที่ 15 กย 59  57.00

  Witchuda  666796994651   0.2 x70 = 14   24/9/59

  Sherry  411940586207   0.4*70=28

 Sherry  882672923276620485  0.3 x70 =  21   29/96/59

 Sherry 410746045587   0.7 x70 =   49   17/9/59

  Sherry  410767996424  0.6 x70 = 42   24/9/59

 Sherry  410727598434  0.4 x70 = 28   17/9/59

 ++++++เก้บภาพบางส่วน atom  560401299333 0.8 x70 =  56  24/9/59

  Glam 3923910028971  0.0059   11x28x19  x13000 =  76.7   17/9/59

 

  ++++++เก้บภาพบางส่วน atom 560401299333  0.8 x70 =  56  24/9/59

  мeeииииz  666795558078  0.9 x70 =  49   17/9/59

 

 คุณ  เอ  666795532531   0.0123   16x32x24x 13000 = 159.9  17/9/59

คุณ  เอ  9600018360885   0.04   21x56x34 x13000 =  520   17/9/59

คุณ  เอ 666796160459    1 x70 = 70  17/9/59

 

คุณ  เอ  3915533159918   0.2 x70 = 14    17/9-59

คุณ  เอ  666795532531  ok

  Chairush 401039987234   0.4 x70 = 28   17/9/59

 Kung Nang รักในหลวง  bho 100637122836   0.6 x70 = 42  17/9/59

2016-09-01

  เกล

 

880232186445 /Anavrl. Line   10.3  x  70 =  721  10/9/59

880228807614 /Anavrl. Line  12.8  x 70 =  896   24/9/59