1688 พย59

  Aom Tanawun  710308699162  0.3 x70 =21   2/12/59 Aom Tanawun 418894262120  0.8 x70 =   56  1/12/59 Aom Tanawun  550511465715  0.3 x70 = 21   1/12/59 ++ แววประกาย  70695304377670  0.8 x70 =   56   1/12/59 +++แววประกาย 667059057063  0.6 x70 = 42  2/12/59

+++แววประกาย  1202327709002  0.4 x70 =  28   2/12/59   ทำเรื่องคืนเงินไป 30 หยวน  เมื่อวันที่ 8/12/59  รอรา้นแจ้งคืนหรือไม่คืน

+++แววประกาย  402204210657  1.1 x70 = 77   1/12/59 2016-11-14 ++++เชอรี่shop  418763205973  1×70 = 70    1/12/59 ++++เชอรี่shop  3800040616688  1.1 z70 = 77  1/12/59 ++++เชอรี่shop  883470029669607456  5.4 x70 =  378   2/12/59  ton  560493225569  1 x70 =  70 1/12/59  dr poy 518222986415  0.8 x70 =  56   1/12/59 ++++++เก็บภาพบางส้วน dr poy  418704279231  1.2 x70 = 84   1/12/59  dr poy 883470556977405319   0.3 x70 =  21   1/12/59   ต้น  211330996309  2.7  x70 = 189  1/12/59 12-11-59

++++ottokid 3918571950574  6.4  x70 = 448   1/12/59  ทำเรื่องคืนเงินเมื่อวันที่ 8/12/59   38 หยวนรอรา้นคื

+++ottokid  719611928867  3.4 x70 = 238   2/12/59 +++ ottokid 768475610745  7.4  x70 =   518  25/11/59 10-11-59   +++ottokid 719589340242  0.0283   19x48x31  x13000 =   367.9   25/11/59    atom  417297824416  0.3 x70 = 21  25/11/59 5-11-59 sirima  719503868413  0.0259  18x40x36  x13000 = 336.7  19/11/59 +++sirima  402153064905  0.3 x70 = 21   19/11/59 4-11-59 ++++ แววประกาย nidnoi  211308597073  1.9  x70 =133  2/11/59   ++++ เชอรี่shop  518221479086  10.3  x70 =  721   19/11/59    ++++ เชอรี่shop  70357033810217  ++++  0.0529  35x42x36  x13000 =  687.7   19/11/59  nantavut  416955937511  0.0165  22x30x25  x13000 = 214.5    19/11/59 กรมราชทัณฑ์ 768474158235 +7  กรมราชทัณฑ์ 3-11-59 +++ แววประกาย nidnoi  70695302352171   1×70 =   70  19/11/59 +++ แววประกาย nidnoi  211308597063  0.0306  28x28x39  x13000 = 397.8  19/11/59 2-11-59

++++ottokid   รา้นไม่ส่งคืนเงิน 380.00  รอแจ้งลูกค้า  เช็ค 8/12/59  แจ้งในออเดอร์สั่งสินค้า 14-12-59

++++ottokid  518320919924  8.3 x70   = 581   19/11/59 ++++ottokid  518218557880  2.8 x70 =  196   19/11/59     +++++ottokid 765179541738  3.6 x70 =  252   19/11/59